CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG THỰC HIỆN

Số TT SỐ HỢP ĐỒNG NGÀY KÝ CHỦ ĐẦU TƯ NỘI DUNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
1 402M3–C-0018 06/08/2010 Công ty TNHH Bất Động Sản Tam Đức Thi công công trình “Hàm Tử Plaza”. Hạng mục:Kết cấu và công trình tạm. 297.600.000.000
2 050917/HĐKT 05/09/2017 Công ty Cổ phần bao bì nhựa Thành Phú Thi công xây dựng nhà máy bao bì nhựa Thành Phú. Hạng mục tường rào. 1.800.000.000
3 04.04.18/HĐ/CT 04/04/2018 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại DKSF Thi công Nhà xưởng sản xuất bao bì. Hạng mục: Phần móng, nền xưởng 3. 3.804.000.000
4 12-01-18/CHOLIMEX-2018 12/01/2018 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại DKSF Thi công Nhà xưởng 3. Hạng mục: Phần cọc 3.751.000.000
5 05.04.18/HĐ/CT 05/04/2018 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại DKSF Thi công Nhà xưởng sản xuất bao bì. Hạng mục: Phần thân xưởng 4. 2.346.300.000
6 06-03-18/CHOLIMEX-2018 06/6/2018 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại DKSF Thi công Nhà Văn phòng. Hạng mục: Phần cọc 1.010.000.000
7 22.03.18/HĐ/CT 22/03/2018 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại DKSF Thi công Nhà xưởng sản xuất bao bì. Hạng mục: Phần thân xưởng 5. 1.281.500.000