- Hợp đồng: 102/HĐKT.2005 ngày 05/8/2005
- Mã số 17/3.1/01Phụ lục 157/PLHĐ. 2006