- Xây dựng phương án thiết kế, thi công, quy trình vận hành lắp đặt, bảo quản, sửa chữa thiết bị điện.

- Quản lý, bảo trì, duy tu trang thiết bị - tài sản của Công ty.

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế về công tác điện, nước, trang thiết bị của công trình và dự án.

- Triển khai thi công các công trình điện, nước và các hạng mục có liên quan.

- Lập hồ sơ dự thầu, nhận thầu các công trình điện, nước.

- Lập thủ tục cung cấp điện, nước cho các công trình. Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cung cấp điện, nước tại công trình và Công ty.

- Theo dõi các hợp đồng quản lý các trạm điện tại các công trình.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  • Giám đốc :
  • Điện thoại :
  • Email :