- Tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc về công tác xây dựng, tổ chức bộ máy một cách khoa học, hợp lý, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc xây dựng các dự thảo nội quy, quy chế quản lý, kỷ luật lao động, quản lý văn thư và lưu trữ.

- Xây dựng quy chế tổ chức, mối quan hệ giữa các Phòng ban trong Công ty.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý cán bộ; Xây dựng quy hoạch cán bộ kế thừa dài hạn và trung hạn; Tham mưu giúp Tổng Giám đốc nhận xét đánh giá cán bộ.

- Xây dựng quy chế về quản lý lao động; Nghiên cứu thực hiện đúng và đầy đủ mọi thủ tục hành chính và các chế độ đối với CB-CNV; Thực hiện lưu trữ và bảo quản số liệu về lao động.

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc xây dựng Quy chế tiền lương tiền thưởng của Công ty; Xây dựng đơn giá tiền lương.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, trình độ chuyên môn và năng lực cho cán bộ, công nhân viên; Tổ chức học tập chuyên đề theo nhu cầu nâng cao nghiệp vụ cho CB-CNV trong công ty

- Tổ chức xây dựng và trình Tổng Giám đốc ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng của Công ty.

- Hướng dẫn và giám sát các Phòng ban thực hiện công tác thi đua khen thưởng định kỳ; thực hiện các thủ tục đề nghị khen thưởng cấp Công ty, Thành phố và Nhà nước cho các cá nhân và tập thể trong Công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  • P.Giám đốc : Ông Võ Hữu Chiến
  • Điện thoại : (84-28) 38.550.647
  • Fax : (84-28) 38.550.648
  • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.