- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong lĩnh vực tài chính, hạch toán kinh tế, đánh giá hiệu quả kinh tế của mọi hoạt động.

- Tổ chức huy động và quản lý tiền vốn, tài sản, quản lý tiền mặt qua quỹ, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho các hoạt động của Công ty.

- Tăng cường quan hệ, hợp tác, liên kết với các tổ chức tài chính để giải quyết vốn đầu tư cho các dự án.

- Quản lý vốn của các dự án liên quan đến ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác.

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty, phân tích vốn kinh doanh và sử dụng vốn kinh doanh, phân tích công nợ và đánh giá khả năng thanh toán của Công ty.

- Lập các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và kinh doanh của Công ty.

- Theo dõi và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với nhà nước theo luật định.

- Quản lý chặt chẽ quỹ tiền mặt, tiền gởi ngân hàng và các tài sản bằng tiền khác của Công ty.

- Cập nhật kịp thời các chính sách mới về thuế của nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng luật định.

- Quản lý cổ phiếu của Công ty, chi trả cổ tức hàng năm.

- Lập chiến lược phát triển nguồn vốn, đảm bảo vốn cho các hoạt động của Công ty

THÔNG TIN LIÊN HỆ :

  • Giám đốc : Ông Lê Phước Phú
  • Phó Phòng : Ông Nguyễn Văn Đông
  • Điện thoại : (84-28) 38.535.866
  • Email :