- Căn cứ vào chế độ chính sách của Nhà nước về công tác bảo hộ lao động, tổ chức xây dựng và trình Tổng Giám đốc ban hành các Quy chế về An toàn - Bảo hộ lao động của Công ty, hướng dẫn các Đội thi công thực hiện nghiêm các chế độ.

- Giúp Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch An toàn - Vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc của công ty và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đó.

- Tổ chức tập huấn về An toàn - Bảo hộ lao động cho các cán bộ Công nhân viên toàn Công ty và các công nhân tại các công trình.

- Giúp Tổng Giám đốc xây dựng chương trình công tác; Tổ chức thực hiện công việc tiếp tân phục vụ các cuộc họp, hội nghị

- Phụ trách công tác lễ tân toàn Công ty

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan trong công ty, lập kế hoạch sửa chữa, duy tu, bảo quản các loại máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, nhà cửa, kho tàng theo định kỳ.

- Lập kế hoạch mua sắm và cung cấp trang thiết bị… phục vụ cho hoạt động kinh doanh và công tác quản lý.

- Tổ chức điều hành toàn bộ các công việc thuộc lĩnh vực Quản trị hành chánh bao gồm quản lý tài sản, bảo vệ nội bộ, giữ gìn an toàn trật tự, phòng chống cháy nổ trong toàn Công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ :

  • Giám đốc : Ông Huỳnh Văn Út
  • Điện thoại : (84-28) 38.593.620
  • Email :